Tarpininkų sąrašas. Vartojimo kreditų (lizingo) davėjų tarpininkų sąrašas

Centrinė kredito unija atlieka eilę svarbių funkcijų: Atlieka vienijamų kredito unijų veiklos priežiūrą ir inspektavimus; Renka įmokas į kredito unijų Stabilizacinį fondą, jį valdo ir administruoja; Teikia kredito unijoms svarbias paslaugas: kuria ir administruoja svarbiausias informacines sistemas, rengia unijų darbo tvarkas, rengia ir įgyvendina grupės rinkodaros strategiją, konsultuoja kredito unijas įvairiais veiklos klausimais ir pan. Asmuo gali būti įrašytas į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą, jeigu jis atitinka šio įstatymo 30 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir priežiūros institucijai pateikia priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus dokumentus, duomenis ir arba informaciją: prašymą įrašyti jį į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą; patvirtinančius, kad šio įstatymo 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti asmenys atitinka šio įstatymo 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus; kredito davėjų, kurių vardu ketina veikti, rašytinį patvirtinimą apie tai, kad asmuo veiks jų vardu, kai asmuo prašo jį įrašyti į viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą; patvirtinančius atitiktį šio įstatymo 30 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

Vartojimo kredito tarpininkų veiklą reglamentuoja LR Vartojimo kredito įstatymas.

tarpininkų sąrašas

Ką reiškia narystė kredito unijoje? Taip pat nariai turi teisę balsuoti visuotiniuose kredito unijos narių susirinkimuose ir taip dalyvauti kredito unijos valdyme. Dalyvavimas kredito unijos valdyme yra nario teisė, bet ne pareiga.

tarpininkų sąrašas

Bendrai, kredito unijos nariai neprisiima jokios rizikos, susijusios su kredito unijos veikla. Sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti asmenį į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą ji priima ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo trūkstamų ar patikslintų dokumentų, duomenų ir arba informacijos gavimo dienos.

Kas yra vartojimo kreditų tarpininkas?

Asmuo įrašomas į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo priežiūros tarpininkų sąrašas sprendimo priėmimo dienos. Priežiūros institucija atsisako įrašyti asmenį į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą, jeigu asmuo: neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų; nepateikia šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, duomenų ir arba informacijos, priežiūros institucijai paprašius pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, duomenis ir arba informaciją, reikalingus sprendimui priimti, per priežiūros institucijos nurodytą terminą.

WIX - milijardų verta kompanija. Degalinių verslo užkulisiai. Elektros tiekėjas - vlog 23

Kredito tarpininkas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, privalo raštu informuoti priežiūros instituciją apie dokumentų, duomenų ir arba informacijos, pateiktos pagal šį straipsnį, išskyrus informaciją, nurodytą šio įstatymo 31 straipsnyje, pasikeitimus, kai tik šie pasikeitimai tarpininkų sąrašas.

Priežiūros institucija motyvuotu sprendimu išbraukia kredito tarpininką iš šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyto viešojo sąrašo, jeigu: kredito tarpininkas pateikia prašymą išbraukti jį iš šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyto viešojo sąrašo; jeigu paskutinius 6 mėnesius kredito tarpininkas nebevykdo kredito tarpininko veiklos arba nepradeda jos vykdyti per 6 mėnesius nuo jo įrašymo į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą dienos; kredito tarpininkui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas tarpininkų sąrašas ne teismo tvarka, jis likviduojamas ar pasibaigia kitais įstatymų nustatytais pagrindais; kredito tarpininkui taikoma šio įstatymo 51 straipsnio 5 punkte nustatyta poveikio priemonė.

tarpininkų sąrašas

Apie kredito tarpininko išbraukimą iš šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyto viešojo sąrašo ne vėliau kaip per 14 dienų priežiūros institucija informuoja kitos valstybės narės, kurioje kredito tarpininkas teikia paslaugas, priežiūros instituciją. Kredito tarpininkas, priežiūros institucijos sprendimu išbrauktas iš šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyto viešojo sąrašo šio straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais, gali būti vėl įrašytas į šiuos viešuosius sąrašus šiame įstatyme nustatyta tvarka.

tarpininkų sąrašas

Kredito tarpininkas, priežiūros institucijos sprendimu išbrauktas iš šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyto viešojo sąrašo šio straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytu atveju, gali būti vėl įrašytas į šiuos viešuosius sąrašus ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo išbraukti jį iš šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyto viešojo sąrašo įsigaliojimo dienos.